Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 4M-Trading zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van 4M-Trading worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door 4M-Trading ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van 4M-Trading zijn vrijblijvend en 4M-Trading behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door 4M-Trading. 4M-Trading is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt 4M-Trading dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor bedrijven. Er zijn geen handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen bij de prijs in berekend.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en per direct indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden per, vooruitbetaling of bij ontvangst (per rembours). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van bedrijfsnaam.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 2% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door 4M-Trading bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien 4M-Trading haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van 4M-Trading om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is 4M-Trading gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door 4M-Trading.

Artikel 4. Levering

4.1 De door 4M-Trading opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. Redelijkerwijs is: 1. afhankelijk van de omvang van de order 2. de reden van vertraging 3. nooit korter dan vertragingen van 4 maanden.

4.2 Alle vertragingen opgedaan buiten de schuld om van 4M-Trading zullen 1:1 worden doorgezet op de levertijd. Waar mogelijk zal 4M-Trading zijn uiterste best doen deze vertraging te beperken en met regelmaat contact op te nemen met de leverancier en naar oplossingen zoeken om de producten spoedig geleverd te krijgen. Alle producten die 4M-Trading buiten de deur laat maken zijn bijvoorbeeld: Etiketten, Dozen, Flessen, Doppen, Triggers, Grondstoffen, Accessoires en distributie schappen van andere merken. Op deze producten heeft 4M-Trading geen directe invloed.

4.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan 4M-Trading verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van verlaten van ons magazijn op u over.  Alle leveringen Ex works.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door 4M-Trading geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 4M-Trading garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij ontvangst of bij afhalen te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u 4M-Trading daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft 4M-Trading de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering ongeopend en ongebruikt aan 4M-Trading te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Voor zakelijke afnemers gaan wij er vanuit dat u kennis heeft van zaken alvorens deze bij ons te bestellen. Retournering van producten in overleg met als uitgangspunt dat alle gemaakte kosten door koper zullen worden vergoed. Speciaal voor u vervaardige producten zullen wij nooit retour nemen.

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien 4M-Trading producten aan de afnemer levert, is 4M-Trading nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop 4M-Trading ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven. Bij geen vermelding is het uitgangspunt geen garantie.

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door 4M-Trading na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door 4M-Trading in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en 4M-Trading, dan wel tussen 4M-Trading en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en 4M-Trading, is 4M-Trading niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van 4M-Trading.

Alle bestellingen dienen binnen te komen via Bestellen@4m-trading.nl of Info@4m-trading.nl

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft 4M-Trading ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat 4M-Trading gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan 4M-Trading kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan 4M-Trading schriftelijk opgave doet van een adres, is 4M-Trading gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan 4M-Trading schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door 4M-Trading gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat 4M-Trading deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met 4M-Trading in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door 4M-Trading vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 4M-Trading is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Werkzaamheden

13.1 Alle niet op voorhand geoffreerde werkzaamheden, of werkzaamheden waar opdrachtgever ons opdracht toe geeft worden verricht op basis van nacalculatie tegen het bij ons geldende uurtarief.

13.2 Het uurtarief van 4M-Trading is opgedeeld in 3 categorieen.

1 Productie werkzaamheden zonder apparatuur a €35,- per uur

 • Dozen vouwen, triggers knippen, flessen klaar zetten, goederen ontvangen, goederen inpakken etc..

2 Productie werkzaamheden met apparatuur a €60,- per uur

 • Afvullen, etiketteren, etc..

3 Overige werkzaamheden a €50 per uur

 • Ontwerp, documentatie, administratie, website, promotie, etc..

13.3 Bij het voortijdig annuleren van de  in opdracht gebrachte werkzaamheden, zullen de door ons gemaakt kosten (zoals genoemd in punt 13.1 en 13.2) in rekening worden gebracht. Door het schriftelijk of via mail in opdracht geven van, gaat opdrachtgever akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 14. Private label

14.1 Klant is zelf verantwoordelijk voor het goed en juist opstellen van etikettering die voor het desbetreffende product nodig is. 4M-Trading zal alleen aangeven welke richtlijnen dienen te worden aangehouden.

14.2 Klant is zelf verantwoordelijk voor het juist op het etiket aangeven van de gebruikershandleiding.

14.3 Klant is zelf verantwoordelijk voor het vervaardigen van een ontwerp betreffende de uitstraling van het product.

14.4 Klant is zelf verantwoordelijk om uit te zoeken en te testen of de door klant uitgekozen fles, dop en/of trigger geschikt is voor de gekozen vloeistof. Dit kan worden gedaan dmv duurtesten of door het inschalen van een onderzoeksbureau.

14.5 Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen wanneer blijkt dat een fles, trigger, dop, etiket of vloeistof niet samen kan. Enkele voorbeelden indeuken/barsten van flessen. Lekken door keuze verkeerde dop en/of trigger. Los laten van etiket doordat vloeistof door fles heen blijkt te dampen, etc..

 1. Distributie
 2. De leverancier en de distributeur houden jaarlijkse een ontmoeting die plaatsvindt 3 Maanden voor het begin van ieder nieuw opvolgend jaar van de overeenkomst, teneinde een redelijke uitvoering en redelijke verkoopdoelstellingen te bespreken en vast te stellen voor dat jaar van de overeenkomst.
 3. De distributeur zal zich volledig inzetten om de verkoop van producten te stimuleren en uit te breiden door middel van adequate marketing. De distributeur verplicht zich om, ter realisering van deze doelstelling, regelmatig advertenties op Facebook, google, en diversen vakbladen te laten plaatsen en andere promotieactiviteiten te verzorgen Te denken aan het promoten op vakbeurzen, evenementen en auto/truck shows. Tevens zal distributeur alle komende en gedane promotie aan leverancier doorgeven. De distributeur werft nieuwe klanten binnen zijn rayon, onderhoudt regelmatig contacten met reeds bestaande klanten en speelt alle mogelijk van belang zijnde informatie over de status van de verkoop en de marktpositie in het aan hem toegewezen rayon door aan de leverancier. De distributeur verbindt zich binnen 14 dagen na het einde van ieder kwartaal, gedurende ieder jaar van de overeenkomst te rapporteren hoeveel en van welke soort producten gedurende die periode zijn verkocht.
 4. De distributeur zal ter bevordering van de verkoop en vindbaarheid van de producten alle door hem aangestelde wederverkopers aan de leverancier doorgeven zodat deze op de algemene website bij het dealeroverzicht kunnen worden vermeld. (www.great-lion.com/dealers) Tevens zal de distributeur deze wederverkopers ook op zijn eigen website vermelden.
 5. De distributeur verbindt zich buiten het rayon niet actief klanten te werven, geen marktonderzoek te verrichten en geen vestiging respectievelijk magazijn voor de verkoop van de producten, zoals genoemd in artikel 1, op te richten in een ander territoir dan hem is aangewezen.
 6. De leverancier heeft de verplichting de distributeur alle medewerking te verlenen, en hem van alle bescheiden te voorzien m.b.t. door de leverancier of in naam van de leverancier ontworpen advertentiemateriaal als bijvoorbeeld advertentieteksten, resultaten van reeds gehouden onderzoeken en of monsters.
 7. De leverancier heeft de verplichting de distributeur de mogelijkheid te geven om de bestanden van het bestaande promotiemateriaal te mogen gebruiken om zo op een kosten besparende wijze deze van eigen taal te voorzien. Het is geheel aan de distibuteur te bepalen of hij de vertalingen in eigen beheer zal laten verzorgen of tegen een vergoeding door de leverancier zal laten verzorgen. In het geval van het laatste zal de levernacier de werkelijk gemaakte kosten zonder marge aan de distributeur doorberekenen. De distributeur is en blijft verantwoordelijk voor garantie, druk- en zetfouten en zal de eindcontrole op deze werken zelf moeten uitvoeren.
 8. De Distributeur zal zorgdragen voor een representatief vervoersmiddel waarmee hij zijn huidige en nieuwe klanten kan bezoeken.
 9. De distributeur zal het exclusieve recht voor het in artikel 1 omschreven rayon en de daar omschreven producten hebben, zodat de distributeur op eigen naam en voor eigen rekening en risico daarin met uitsluiting van anderen de producten van de leverancier kan wederverkopen. Naar eigen keuze kan de distributeur ook gebruik maken van de handelsmerken van de leverancier, met inachtneming van alle aanwijzingen van de leverancier met betrekking tot het gebruik hiervan. De leverancier verliest het recht tot het zelf verkopen van zijn product in het aan de distributeur aangewezen rayon ten aanzien van de producten onder het merk Great-Lion.
 10. Het is aan de distributeur verboden om buiten het in artikel 1 omschreven rayon werkzaam te zijn en transacties af te sluiten met buiten dat rayon gevestigde afnemers, tenzij dit op verzoek van of met voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier gebeurd. Zie artikel 3.3
 11. Sporadisch in de webshop ontvangen bestellingen van buiten het rayon van distributeur of bestellingen vanuit het rayon die bij leverancier in de webshop zijn geplaatst zullen tot een maximum van €1.500,- omzet per jaar worden vrijgesteld.
 12. De distributeur verbindt zich tijdens de duur van de overeenkomst zonder toestemming van de leverancier noch de vertegenwoordiging noch de verkoop van producten op zich te nemen die op grond van hun aard of uiteindelijk gebruik concurreren met de producten van leverancier.
 13. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen de leverancier en de distributeur zijn de alsdan geldende algemene verkoopvoorwaarden van de leverancier van toepassing.
 14. De distributeur is verplicht de leverancier alle desbetreffende (zowel huidig als toekomstige) informatie die qua vorm en inhoud overeenkomen met de in het land van de distributeur geldende wettelijke voorschriften en handelsgebruiken. De distributeur dient de huidige informatie, vorm en inhoud alvorens zijn bestelling te plaatsen te controleren op correctheid en waar nodig de aanpassingen door te geven. De leverancier verbindt zich producten volgens de doorgekregen informatie te moeten produceren. De hieruit voortkomende kosten zijn niet altijd in de offerte berekend wat een wijziging in de prijs tot gevolg zou kunnen hebben. Voorbeeld: door regelgeving dienen de etiketten anders te worden opgesteld. Dit kan tot gevolg hebben dat de ontwerpkosten en etiketten bij de prijs op worden berekend.
 15. De leverancier verbindt zich de distributeur te vrijwaren tegen schadevergoeding wegens een gebrek in de werking van de producten.
 16. De leverancier stelt de prijs vast waarvoor hij zijn producten aan de distributeur zal verkopen en behoudt zich het recht voor deze te wijzigen. Dit geldt niet voor reeds afgesloten transacties.
 17. Prijswijzigingen moeten de distributeur één maand van te voren schriftelijk worden medegedeeld.
 18. Er is overeengekomen dat alle prijzen af-fabriek zijn en de distributeur zelf het transport zal regelen. Wanneer distributeur wenst het transport door leverancier te laten verzorgen zal dit per bestelling minimaal 5 dagen van te voren aan leverancier kenbaar worden gemaakt. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van distributeur.
 19. De Distributeur neemt het transportrisico op zich ten aanzien van de aan de distributeur te leveren producten. De te leveren producten worden door de Distributeur verzekerd.
 20. Betaling moet uiterlijk 1 dag voor afhalen op één van de rekeningen van leverancier zijn bijgeschreven.
 21. De distributeur verbindt zich een adequate voorraad aan te houden ter voorziening in de behoefte van zijn klanten en zal derhalve toezien op het bijtijds en in voldoende mate bij de leverancier bestellen van de producten. Bij de leverancier niet voorradige producten die speciaal in de taal van de distributeur worden gemaakt moet er rekening worden gehouden met een langere levertijd.
 22. De Distributeur verbindt zich tenminste 40% van zijn jaar voorraad in het laagseizoen bij producent te bestellen zodat er voldoende tijd is om deze hoeveelheid producten gereed te hebben. Tevens zogt dit dat er bij aanvang van het seizoen voldoende voorraad aanwezig is om de piek voor het aanvullen van alle winkels op te vangen. Tevens is deze periode bedoeld om tegen een goedkopere prijs te kunnen produceren wat een lagere inkoopprijs mogelijk maakt.
 23. De leverancier verbindt zich om met alle mogelijke zorg de bestellingen van de distributeur uit te voeren. Hij is echter tegenover de distributeur niet aansprakelijk voor schade door levering of vertraagde levering die toe te schrijven is aan overmacht.
 24. De distributeur zal bijtijds aan de leverancier zijn orders geven voor de door hem gewenste producten. De distributeur dient bij zijn bestelling tevens te vermelden de gewenste levertijd, en eventuele andere kenmerken en/of wijzigingen.
 25. Voor zover de orders betrekking hebben op producten behorende tot het normale assortiment van de leverancier, zoals omschreven, is de leverancier verplicht deze orders te aanvaarden en uit te voeren.
 26. De leverancier verplicht zich aan de orders van de distributeur alle mogelijke aandacht te besteden en deze zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. De leverancier zal zijn uiterste best doen de door de distributeur opgegeven gewenste levertijden voorzover deze niet afwijken van door de leverancier bij circulaires aan de distributeur regelmatig opgegeven leveringstijden aan te houden. Deze circulaires worden eveneens geacht een onderdeel van deze overeenkomst uit te maken. De leverancier is bevoegd de uitvoering van de orders op te schorten op grond van overmacht, zoals omschreven in artikel 8, zonder deswege tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 27. Het is de distributeur verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier binnen een tijdvak van twee jaren na beëindiging van de distributieovereenkomst met betrekking tot de in artikel 1 genoemde producten en binnen het in artikel 1 genoemde rayon, in enigerlei vorm een zaak, gelijk, gelijksoortig of aanverwant aan die van de leverancier te vestigen en/of te drijven, hetzij direct, hetzij indirect, alsook financieel in welke vorm ook bij een dergelijke zaak belang te hebben of daarin of daarvoor op enigerlei wijze werkzaam te zijn, hetzij tegen vergoeding hetzij om niet.
 28. Bij overtreding van het in lid 1 omschreven verbod verbeurt de distributeur ten behoeve van de leverancier een direct opeisbare boete van 10000 euro, zege tienduizend euro te vermeerderen met een boete 5000 euro, zege vijfduizend euro voor elke dag dat de distributeur in overtreding blijft, onverminderd de bevoegdheid van de leverancier de werkelijk geleden schade te vorderen.
 29. Distributeur laat een website maken die gericht is op zijn rayon, behorende tot het merk die distribueerd.
 1. Gerbuik merknamen en logo’s

Als klant mag u onze merknamen en logo’s gebruiken ter verduidelijking, illustratie, bevordering van verkoop en reclame volgens de in het huisstijl handboek omschreven wijze. Afwijking hiervan is niet toegestaan. Bij verkeerd gebruik zal eigenaar van merknaam en logo de hierdoor geleden schade bij gebruiker in rekening brengen. Tevens zal eigenaar van merknaam en logo sommeren dat per direct gestaakt word met het gebruik van zijn intelectueel eigendom. Deze merknamen en logo’s mogen uitsluitend gebruikt worden voor verkoop en promotie van dat merk waar het logo en de merknaam toe behoren. Het is niet toegestaan merknamen en logo’s te gebruiken op socialmedia, website, url’s, email, drukwerk of welke vorm van uiting dan ook ter bevordering van verkoop van andere producten die niet door producent (4M-Specialties) zijn vervaardigd.

Socialmedia pagina’s, websites, url’s, drukwerk etc.. die in haar verschijning de indruk wekken bij een merk of logo te behoren mogen uitsluitend producten bevatten die ook wezenlijk door 4M-Specialties zijn vervaardig. Bepaalde merken en logo’s zijn gerealiseerd voor specifieke doelgroepen en doeleinden en mogen niet zomaar gecombineerd worden. Raadpleeg hiervoor het huisstijl handboek en de verkoopvoorwaarden van het betreffende merk of logo.

 

Bekijk ook onze andere voorwaarden. Uw privacy en Verzendvoorwaarden